פרק 7 – משאל עם – חלק ג

בסיכום חלק זה, מסיים ד”ר עו”ד שמואל סעדיה למנות את הסכסוכים במדינות השונות וכן מסכם את נושא משאל העם במשפט הבינלאומי. בחירות הזכות לבחור ולהיבחר-… by on Scribd

פרק 4: הגנתו של חוק יסוד הכנסת על זכות הבחירה

פרק מספר 4 אשר עוסק בנושא חוק יסוד: הכנסת. קטע מתוך הספר “בחירות – הזכות לבחור ולהיבחר”, פרי עטו של עורך הדין שמואל סעדיה.

פרק 3 – סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת – המבחן לפסילה

ד”ר עו”ד שמואל סעדיה מציג את חוק יסוד הכנסת ומפרט על המבחן על פיו ניתן לפסול רשימות שחותרות תחתיו. מתוך “בחירות – הזכות לבחור ולהיבחר”.

פרק 3 – התייחסות לקבוצות לא דמוקרטיות במדינות דמוקרטיות

ד”ר עו”ד שמואל סעדיה מסביר כיצד מדינות דמוקרטיות מתמודדות עם קבוצות בלתי דמוקרטיות. מתוך הספר “בחירות – הזכות לבחור ולהיבחר”

פרק 2 – מי זכאי לבחור ולהיבחר?

עו”ד שמואל סעדיה מסביר בספרו “בחירות – הזכות לבחור ולהיבחר” מי בכלל רשאי לבחור ולהיבחר על פי החוק הישראלי. להלן קטע מתוך הספר פרי עטו

פרק 2 – תעמולת בחירות

עו”ד שמואל סעדיה דן בסוגיית חופש הביטוי במסגרת תעמולת בחירות. מתוך ספרו “לבחור ולהיבחר”

פרק 2 – עבירות על חוק הבחירות

עו”ד שמואל סעדיה: העבירות הנדונות הן זיוף רשימת בוחרים, הפרעה בבחירות, נטישת חומר הצבעה, שחיתות ואיום, הצבעה שלא כחוק, הפקעת שכר אולמות ועוד עבירות קטנות נוספות.

פרק 1 – פסלות דין ופשיטת רגל

ההגבלה חלה גם על מי שהוכרז פסול דין על-ידי בית-המשפט או על מי שהוכרז פושט רגל על-פי פקודת פשיטת הרגל, אולם אם ניתן לו צו שחרור החלטי או צו המבטל את ההכרזה, משום שחובותיו שולמו במלואם, יוכל להיכלל ברשימת מועמדים רק כעבור שנתיים.

פרק 1 – הגבלת זכות המועמדות בגין עבירה שיש עמה קלון

הזכות להיבחר נשללת מאזרח אשר חוייב בפסק־דין סופי בעבירה שיש עמה קלון תוך חמש שנים שקדמו ליום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו, או לאחר מכן.

פרק 1 – על מעמדה של הזכות לבחור ולהיבחר

ד”ר עו”ד שמואל סעדיה מסביר את מעמדה החוקי של הזכות הבסיסית לבחור ולהיבחר בישראל. קטע מתוך ספרו “בחירות – הזכות לבחור ולהיבחר”.

נגישות