פרק 3 – סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת – המבחן לפסילה

ד”ר עו”ד שמואל סעדיה מציג את חוק יסוד הכנסת ומפרט על המבחן על פיו ניתן לפסול רשימות שחותרות תחתיו. מתוך “בחירות – הזכות לבחור ולהיבחר”.

פרק 2 – עבירות על חוק הבחירות

עו”ד שמואל סעדיה: העבירות הנדונות הן זיוף רשימת בוחרים, הפרעה בבחירות, נטישת חומר הצבעה, שחיתות ואיום, הצבעה שלא כחוק, הפקעת שכר אולמות ועוד עבירות קטנות נוספות.

פרק 1 – פסלות דין ופשיטת רגל

ההגבלה חלה גם על מי שהוכרז פסול דין על-ידי בית-המשפט או על מי שהוכרז פושט רגל על-פי פקודת פשיטת הרגל, אולם אם ניתן לו צו שחרור החלטי או צו המבטל את ההכרזה, משום שחובותיו שולמו במלואם, יוכל להיכלל ברשימת מועמדים רק כעבור שנתיים.

פרק 1 – הגבלת זכות המועמדות בגין עבירה שיש עמה קלון

הזכות להיבחר נשללת מאזרח אשר חוייב בפסק־דין סופי בעבירה שיש עמה קלון תוך חמש שנים שקדמו ליום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו, או לאחר מכן.

נגישות